quinta-feira, 6 de abril de 2017

Prezia Aumenta Centru Votasaun

PARTILHAR
DILI - Eleitor husi Sarin, Suku Aituha no Manus Mahaquidan, Postu Administrativa Alas husu ba STAE presiza aumenta centru votasaun, antes tama eleisaun parlamentar (elpar) tanba sira nia hela fatin dook liu husi centru votasaun.

Informasaun nee hatoo husi membru Bankada Fretilin Angelica da Costa iha plenariu PN, Segunda (3/4/2017). Nia husu tau centru votasaun iha Kakauoan, Nabularan, no Tuanalaran. Iha area hirak nee eleitores barak, maibe sira hela dodok husi centru votasaun. Iha eleisaun presidenzial liuba, eleitor barak mak laba vota.

Nia husu ba Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) no STAE, antes elpar hahu, presiza aumentatan centru votasaun ba area sira nee, para fo biban ba  eletores hodi ba vota. Membru Bankada CNRT Arao Noe Amaral rekoinese preokupasaun refere. Nia rekoinese eleitores barak mak la partisipa iha eleisaun prezidensial. Nia identifika asuntu lubuk ida, STAE presiza halo lebantamentu hodi identifika fatin para aumenta centru votasaun.

Centru votasaun neebe iha ona, balun dook liu. Halo ferik no katuas sira  lao dook. Nee halo sira baruk atu ba vota, hanesan akontese iha Suku Bubusu, Aldeia Aituha no Bunulora. Aldea rua nee tenke ba vota iha Suku Bubusu neebe dook liu. Halo ema barak la ba vota.

Responde preokupasaun nee Vice MAE Tomas Cabral hateten, preokupasaun hirak nee sira foti ona desizaun, oinsa atu aumenta centru votasaun.

Iha dia 4 Abril 2017, Konsellu Ministru aprova kalendariu. Iha dia 8 de Abril 2017, STAE loke fila fali aktualisazaun. Se deit mak harak ba vota iha Dili ka iha fatin neebe deit, bele ba halo aktualisazaun ba kartaun electoral.

Nia rekoinese katak, iha eleisaun prezidensial, ema barak la ba vota. Iha  Munisipiu  Dili, eleitor la ba vota iha 44.000 resin, tuir  fali Baucau no Bobonaro. Tamba nee aktualisaszaun sei hahu fila fali. Eletor sira iha posibilidade atu troka kartaun electoral. Ba kestaun nee, MAE sei kontaktu ho Direktor STAE oinsa bele rezolve problema ida nee. Augusto da Costa

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: