terça-feira, 12 de dezembro de 2017

14-15 Deskute OR Iha Plenaria, Opozisaun Firme Ho Rekursu

PARTILHAR
DILI – Komferensia entre bankada 5 hamutuk ho prezidente parlamentu nasional (PPN), halo ona ajenda ba diskusaun jeneralidade Orsamentu Ratifikativu (OR) iha dia 14 too 15. Mezmu nunee maibe opozisaun sei firme ho rekursu ba ajendamentu, tanba sira nia rekursu ba admisaun OR nee rasik PPN ignora inklui mosaun no destituisaun.

Informa Xefe Bankada Khunto Luis Roberto da Silva hatete, sira enkontru lidera banakda iha Segunda lokraik nee, entre lider bankada 5 iha ajenda uniku mak OR. Maibe sira bloku AMP ejize nafatin atu ajenda mos asuntu 3 neebe hatama antes ona, maibe PPN lasimu no ignora hotu kedas sira nia karta neebe aprezenta ona.


Ajenda neebe iha atu debate OR dia 14-15, maibe ami AMP hatama rekursu ba OR antes tiha ona, maibe PPN latolera. Mezmu neenee ami nafatin bazeia ba rejimentu PN nian iha artigu 56, bainhira atu debate OR iha plenaria ami sei halo rekursu bazeia ba artigu 56 hodi rejeita ba iha admisaun ba OR,” katak Luis ba Jornalista Segunda (11/12/2017) hafoin partisipa enkontru lider banakda iha PN.

Nia hatete, opozisaun sei partisipa nudar deputadu ou nudar reprezentante povu, maibe nudar opozisaun mantein nafatin pozisaun tanba bazeia nafatin ba artigu 56 hodi hatoo rekursu.

Entretantu Deputadu husi Bankada PD Luis Mendes Ribeiro hatete, sira enkontru entre bankada 5 husi opozisaun hakarak ajenda seluk, maibe Prezidente PN mak deside iha ajenda uniku atu bele deskute ba jeneralidasde OR nian.

Nunee mos Xefe Bankada PD Maria Teresa da Silva  ba jornalista Tersa nee hatete, horkalan sira halo ona enkontru hamutuk ho Prezidente PN, no lider bankada sira hotu hodi halo ona ajenda ba dia 14-15 sei iha plenaria hodi koalia kona ba OR jeneralidade.

Iha faith hanesan Xefi Bankada PLP Fidelis Magalhaes informa, enkontru entre lider banada 5 nee koalia kona ba atu halo ajenda deskute OR ba dia 14-15, nunee sei iha tan konvokatoriu ida ajendamentu ba plenaria, maske husi opozisaun aprezenta dikordansia tanba sira nia proposta 3 seidauk hetan resposta, maibe PPN insiste viola rejimentu hodi avansa ho ajenda OR ba deskusaun. 

Guilhermina Franco | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: