terça-feira, 19 de junho de 2018

Alkatiri apela unidade ba lideransa. Prontu husik ZEESM

PARTILHAR

Secretario Jeral Partidu FRETILIN, Mari  Alkatiri, Sesta (15/6/2018), halo apelu ba lideransa sira hotu hodi mantein esperitu unidade nasional hodi hamutuk dezenvolve Timor Leste.

“Ha’u apela ba ita hotu hateke  ba oin sa ida mak akotese ,ita husik akontesementu ne’e  husik buat sira, ita servisu hamutuk hodi dezemvolve rai ne’e,” hateten Sekratariu Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, ba jornalista sira hafoin hola parte iha serimonia missa solene Idul Fitri nian iha Mesquita Kampung Alor, Dili.

Alkatiri mos  husu  atu haluha tiha diferensia ideia mosu iha tempu passadu maibe agora tenke hanoin ba oin atu lori dezemvolvimentu Timor Leste.

“Ha’u preokuadu tebes tinan  5 atu mai ne’e,tanba ne’e  sira mak ukun, sira halo ba tuir sira nia hakarak ha’u simu kna’ar sa ida deit  ha’u hatudu tuir ha’u nia kapasidade,” hateten Alkatiri

Aleinde ne’e mos lideransa  maximu iha FRETILIN ne’e mensiona katak nia printu atu husik ZEESM bainhira la iha konfiansa  iha Governasaun AMP, maibe baninhira nia mak lidera nafatin ZEESM kontinua atu halo servisu tuir nia kapasidade.

Alkatiri deputadu halo gol aut iha PN normal

Deputadu partidu FRETILIN no PD halo gol aut husi sala plenaria nune’e la partisipa iha eleisaun kompozisaun meza Parlamentu Nasional hanesan Vice Prezidente, Secretario  no  Vice Secretaria Parlementu Nasional ba V legislatura  normal.

Iha kinta Feira ne’e (14/6/18)deputadu nain 23 husi partidu FRETILIN no deputadu nain 5 husi PD inklui depadu FDD nain 1 deside la partisipa iha eleisaun meza parlamentu nasional ho razaun lista kandidatura la proporsional.

Secretario jeral Mari Alkatiri esplika, Uluk FRETILIN maioria kualifikada  bankada iha parlamentu nasional, maibe vice prezidente ba meza ne’e laos ema FRETILIN no  secretario balun laos ema FRETILIN.

“Uluk sira dehan FRETILIN mak ditadura  no FRETILIN mak hadau buat sira ne’e maibe FRETILIN fahe, Ita nia istoria iha tinan  2007 mai agora hotu hotu halo, tau FRETILIN ba sorin ne’e mak la los, mundu ne’e kabuar ita hotu rekunese”hateten Secretario Jeral FRETILN Mari Alkatiri ba jornalista iha kampun Alor Dili,Sesta (15/6/18).

Tanba sira fahe malu kadeira,kadeira lato’o karik la respeita buat ida ne’e demokrasia iha mundu kuandu grupo ida ba prezidente meza vice prezidente entrega ba sorin.

“Laos fahe malu kadeira la’e , demokaria laos ita buka fahe malu kadeira ita nia grupo kontente ita bele ukun demokrasia para atu servi povu”hateten Alkatiri. ety

GMN TV | Grupo Média Nacional
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: