quarta-feira, 15 de março de 2017

DESKONFIA MILITANTES KAPRES UZA LIAFUAN DIVIZIONISMU

PARTILHAR
Xefi bankada FRETILIN, Aniceto Guterres, informa katak, iha tempu kampaña eleisaun prezidensial periodu 2017-2022, deskonfia militantes kandidatu Prezidenti Republika (KAPRES) balun hahú fahe povu ‘uza liafuan divizionismu’ (Lorosa’e no Loro monu).

“Banhira ita akompaña kandidatu PR sira halo ninia kampaña komesa dia 3 mai to’o horiseik (horibainruak-red) iha informasaun barak tama liu-liu husi Distritu Ermera, Bobonaro ho Covalima ne’ebé ami konfirma informasaun sira ne’e konfirmadu se loron ruma presiza atu aprezenta faktus karik, ami aprezenta faktus katak, kandidatu balun uza isu lorosae no loromonu tama sai uma hodi hatete ba ema ida-idak no husu ba ema sira ne’e tenki vota ba kandidatu Loro monu nian, ami bele sita kandidatu nia naran, kandidatu mak Antonio da Conceição ‘Kalohan’ ninia ema halo kampaña hanesan ne’e husu ba ema atu vota ba kandidatu ida ne’e, tanba ne’e kandidatu ne’e Loromonu nian,”deklara Aniceto Guterres liu husi sesaun plenaria  iha PN, Tersa ( 14/3/17).

Xefi bankada FRETILIN ne’e salienta, iha konstitusaun RDTL hatete katak, Prezidenti Republika atu garante unidade nasional no unidade ba Estadu.

“Se Presidenti Republika nia knaar hanesan ne’e kandidatu ida atu sai PR nia uza fali asuntu hanesan ne’e halo kampanã diniziorismu ne’e atu sai xefe  Estadu Timor -Leste nian ka atu sai Xefe Estado ba loro monu ou Estado loro sae nian? Ha’u hanoin ema politiku hanesan ne’e ita tenki hatete  mos bazeia ba faktus sira ne’e, ema sira ne’e labele atu sai PR tuir konstitusaun Republika TL nian, la merese tanba sé kandidatu deit nia hanoin atu fahe povu la’os atu halibur povu tomak,”dehan Aniceto Guterres.

Konaba asuntu militantes kandidatu balun hahú hasai isu loro sae no loro monu iha tempu kampanã, Xefe bankada FRETILIN ne’e husu ba CNE ho órgaun independenti sira tenki buka investiga hodi aplika sansaun tuir regulamentu eleisaun ne’ebé mak vigora.

“Ha’u husu ba CNE ho orgaun independenti orgaun ne’ebé halo supervizaun eleitoral ba rai ida ne’e, tenki buka investiga aplika sansaun, no husu atu halo investigasaun klean tanba kampaña sira hanesan ne’e konsidera kampaña  krimi no presiza aplika lei kriminal atu fó sansaun ba ema sira ne’e,”subliña Aniceto Guterres.

Iha fatin hanesan  Deputadu Cesar Valente husi bankada CNRT, reforsa tan katak, deklarasaun ne’ebé mak Xefe bankada FRETILIN, Aniceto Guterres kestiona ne’e los duni. Tanba ne’e, husu ba CNE tenki servisu maka’as hodi haree poblema sira ne’e atu labele akontese. “Iha Media sosial mos ha’u lee sira lansa buat ne’e, por causa atu ba PR tenki rekore liu meius hotu-hotu. Loloos ne’e lei kondena maka’as, maibe sidadaun balu kontinua halo buat hirak ne’e, ha’u hanoin buat sira ne’e akontese duni maibe CNE tenki servisu makaas no fiar katak sidadaun sira ne’ebé mak la gosta halo buat hirak ne’e aprezenta keisa para bele prosesu,”dehan Cesar Valente.

Nune’e mos Deputadu Paulino Monteiro husi bankada Partidu Demokratiku (PD) halo defesa de honra hodi lamenta tebes ho deklarasaun ne’ebé mak hato’o husi bankada FRETILIN katak, iha kandidatu ida mak halo deklarasaun iha publiku sai ba media katak uza isu loro sae no loro monu.

“Ha’u hanoin ita bele dehan legal mas keta sira balu mak koalia iha kotuk, mas labele kondena kandidatu ne’e. Se ema koalia iha liur, ita bele kestiona. Mas ita kondena katak se kandidatu ne’e mak kolia sai  iha publiku ne’e ita hanoin sala. Ne’ebé ha’u husu ita hatene lei keta iha faktus ita lori ba tribunal. Mas ita kondena ema ne’e halo deklarasaun hau bele hatete kondena hau hanoin apoiantes balun halo ba ida ne’e, mas ha’u hanoin nasaun labele fahe ba rua, hili PR ba povu Timor laran tomak la’os ba loro sae loro monu,”afirma Paulino Monteiro.

Iha sorin seluk, Deputadu Leonel Marcal husi bankada FRETILIN mos foti kestaun katak, kuandu militantes balun mak koalia nafatin loro sae no loro monu, ne’e la hadomi nasaun ida ne’e.

“Ami nia preokupasaun bo’ot tebes hanesan atu diak ba povu husu para bele hamate lia fuan loro sae no loro monu, nune’e povu sira iha kraik mos bele ba vota, bele presta demokrasia ida ne’e ho kontenti. Tanba ne’e husu ba lider politiku sira atu koalia buat ruma ho liafuan ne’ebé mak eduka povu,”Leonel Marcal deklara.car

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: