terça-feira, 28 de fevereiro de 2017

PD IHA LIDERANSA FOUN…!!!

PARTILHAR
Jornal Nacional Diário, editorial

Partido Demokratiku  (PD) besik tinan rua lakon ninia lider maximu, Presidente Partido, saudoso Fernando Lasama nebe halo partido nee hanesan ‘ ayam kehilangan induknya’ besik tinan rua.

No Partido nebe koinesidu partido jerasaun foun nee hetan fali ona lider foun nebe mai husi kongresu nasional, Mariano Asanami Sabino (Presidente) no Antonio da Conceição ‘ Kalohan’ (Sekjen).

Partido nee depois de Lasama mate, lakon estabilidade politika partido nian hodi halo partido komesa nakdoko, militante halai tun sae, laiha ona sinkronisasaun politika PD nian iha governo no iha bankada PD nian Parlamento Nasional.

PD lakon mos komunikasaun politika iha Bloku Koligasaun hodi nunee, dekralasaun Politika PD nian iha Parlamento Nasional deklarasaun sira nebe larefleta ona prinsipiu Bloku Koligasaun nian.


PD sai hanesan fali opozisaun iha Bloku Koligasaun, tan nee  CNRT nudar forsa politika maior iha parlamento halo re-estrutura iha Parlamento hodi hasai Vice Presidente Parlamento, Adriano Nascimento no hakotu Bloku Koligasaun no PD ofisialmente deklara sai partido opozisaun.

Agora estrutura foun PD nian sei halo servisu makaas atu oinsa bele hadia fali komunikasaun politika ho partido politiku sira nebe besik tinan rua ladun diak no mos kontinua mantein konfiansa militante sira atu nunee PD mantein kadeira 8 iha parlamento nasional.

“Ho kongresu nebe hau asumi nudar Prezidente Partido, hau hakarak sente hau niamaun sira sente partido nee, hakarak sente  partido nee sira nian, partido nee laos parseiru nian, laos atu kontra sira. I maun Xanana, Mari  no Lu-Olo sente ami sira nee jerasaun prontu atu sira nia kritika” Mariano Asanami Sabino, Publikasaun Jornal Nacional Diario, edisaun 27/02/2017.

Deklarasaun Presidente PD eleitu,  nee inisiu ida nebe diak, signifika lideransa foun nee respeita ninia seniro politiku sira iha ambitu nee, Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’nudar maneira ida atu hadia komunikasaun politika politiku senior sira.

Deklarasaun Presidente PD nian hetan reasaun positivu husi partido seluk, li-liu CNRT no FRETILIN, hodi hatoo votos susesu ba estrutura leitu no susesu ba partido iha eleisaun parlamentar nebe sei mai.

Partido nebe ho nia motto ‘hanoin, harii no hametin’nebe sempre ho tema kampaiña, ‘hamutuk ho PD harii nasaun husi base’  durante iha matebian Lasama ninia lideransa,  ninia militante konsisten tamba eleisaun 2001, 2007 no 2012 mantein kadeira 8 iha Parlamento Nasional.

Eleisaun parlamentar 2017 mai, karik PD mantein kadeira 8 iha Parlamento? Nee servisu todan ida ba lideransa foun Partido nian nebe foin eleitu iha terseiru kongresu.

Eleisaun jeral mai sai hanesan  teste ida ba partido nee nia konistensia  durante nee, tamba militantes sira bele iha hanoin afilia ba partido seluk, tantu partido tuan seluk ka partido foun barak nebe ho figura sira nebe importante no konesidu. *
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: