quinta-feira, 1 de junho de 2017

IHA OIN HANESAN ATAN IHA KOTUK HANESAN LIURAI!

PARTILHAR
Ramos Luís | opinião

Motto ba mau tabele sira iha governo no parlamento sira.

Iha timor ema hotu tau camisa partido bot sira nian no hakilar dehan sira FRETILIN no CNRT!!!

Hau nia visaun mak ne,maioria iha governo tama partido laos tamba sira iha comprimisso ruma lae!!! Maibe sira tama tamba iha intensaun atu hariku an! No sira tama ho cara ida,sai ATAN  ba figura, bot partido nian!!! No sira matenek tamba sira bele halo sira nia an hanesan atan ba lider sira hanesan maun XG no MA para bele hetan fatin no projecto no sira iha kotuk moris hanesan liurai no sira hamnasa tiha quando ema hotu protesta ba lider historico rua ne no sira lia lakona!!

Afinal sira mak atan ou lider sira nebe defende no taka sira nia sala mak EASY liu ema sira ne atu UZA.

Triste liu tan ema sira ne manipula sira nia familia para insulta lider sira nebe mos no hanoin diak atu hadia povu nia moris, hanesan exemplo,familia deputado sira labarik kik sira halo comentarios iha Medsos trata ita nia Ex-presidenti TMR, labarik sira ne barak iha indonesia,claro imi nian in an aman lahalo buat ida,simu osan bot tur iha AC laran kosar lasai simu osan selu imi ba escola imi tem que trata tamba se lae imi mos hotu ona! Tamba maioria uluk deputado desculpa mas mesak ema laiha capacidade,balu mestra iha igreja sai deputado,balu fan kios sai deputado ne oinsa?

Laos atu hatun sira maibe ne realidade! Tamba seida mak iha deputado sira hanesan ne iha Parlamento? Pada lider sira bele utiliza sira ba sira nia interesse!!!

Eleisaun besik ona povu kik sira loke matan ba, hili ema nebe hakarak hare no ajuda imi,no imi tem que sai mos supervisor ba sira atu hare sira nia servico! Se ita iha nasaun DEMOCRATICO ita povu iha legitiminade atu usa ita nia power atu condena governante sira nebe ulun lalos ba nasaun ne!

Eleisaun mai povu tem que matenek hodi labele husik tan ema sira nebe goza iha povu nia terus leten atu ukun tan,maibe dudu no fo coragem ba ema nebe hakarak atu hakruk no sai atan ba nia povu atu servi no lori povu ba moris iha dame,unidade no iha dignidade iha rain rasik.

Obrigado wain
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: