sexta-feira, 4 de agosto de 2017

Orgaun 4 Servisu Hamutuk Lori Emilia Fila

PARTILHAR
DILI – Desijaun husi Tribunal hasai ona ba membru governu balu, hodi kumpri sira nia sala, tama prijaun. Maibe Emilia la kumpri nia sala, hodi ses husi Timor, orgaun 4 sei hare ba ida nee.

Tuir Director Ezekutivu HAK Manuel Monteiro katak, iha membru governu balu, kumpri ona nia sala, hodi ba hatan iha tribunal. Maibe Emilia too agora seidauk mai hatan, orgaun 4 tenke hare ida nee.

La kumpri desijaun tribunal, Emilia sei iha rai liur, nee kompetensia estadu nian, signifika orgaun 4 nee hotu. Tanba Emilia loas, iha area juridiksaun tribunal ninian, alende laos iha area juridiksaun timor ninian Dili ninian, nia iha area juridiksaun Portugal, tenke servisu husi orgaun 4 nee, hodi lori nia mai ” hateten Manuel ba Jornalista sira iha Farol Kuarta, (02/08/2017).

Nia salienta tan, maske Emilia seidauk fila hodi kontribui ba justisa, maibe iha ona membru governu Joao Cansio neebe komete iha krime administrasaun danoza, previstu iha artigu 274 kodigu penal, kumpri pena prijaun tinan 4 fulan 6 selu mos indimizasaun ba estadu $ 1. 410. 000.00.

Nunee iha tempu badak mos, eis SEOP Domingos Cairo neebe komete krime admenistrasaun danoza, sei tama pena prijaun tinan 3 fulan 6, selu indimizasaun ba estadu $200.00. Eis SEOP nee kondena, relasiona ho kazu konstrusaun estrada iha munisipiu bobonaro durante nia mandatu.

Iha fatin seluk Akademika FCS Martinho Mendonsa hateten, hakarak ka lakohi ema hotu tenke hakruk ba lei neebe iha, maske nia nee ema boot. Terezinha De Deus

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: