sexta-feira, 4 de agosto de 2017

Cancio Sai Ezemplu Ba Jerasaun Foun

PARTILHAR
DILI – Akademika sira apresia ho eis Ministru Edukasaun neebe kumpri desijaun, hodi tama prijaun. Nia sai hanesan ezemplu ba jerasaun foun, atu halao servisu ho diak.

Tuir Finalista FCS Martino Magno katak, nasaun Timor Leste iha nia lei rasik, nunee ema hotu tenke hakruk ba lei neebe iha. Hanesan eis Ministru Edukasaun, tama kadeia sai ezemplu ba ema seluk.

“Lei iha Timor tenke forte, no ita hotu moris iha lei nia okos. Hanesan eis ministru Joao Cansio neebe tama kadeia, nia kumpri sala neebe nia halao, hatudu ba ukun nain jerasaun foun atu ukun ho kuidadu, se halao sala bele tama kadeia,” hateten Martinho ba STL iha Kampus Kaikoli Sexta, (04/07/2017).

Salienta tan, ukun nain balu neebe tama ona kadeia, hatudu ezemplu diak ba jerasaun foun. Bainhira ukun, tenke halao servisu ho diak, no servisu tau atensaun ba dezenvolvimentu rai nee nian.

Iha fatin hanesan, Akademika UNTL Margarida Salsinha hateten, lei iha nunee justisa justu ba ema hotu. Se deit mak halao sala, tenke ba hatan iha Tribunal, no desijaun iha tribunal sala, tenke kumpri nia sala hodi tama kadeia. Terezinha De Deus

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: