segunda-feira, 24 de julho de 2017

Ana Gomes: Asaun eleitoral hatudu katak nasaun hanesan "ezemplu" ba mundu

PARTILHAR
Eurodeputada Ana Gomes hatete iha loron-segunda ne'e katak progresu rejistadu iha Timor-Leste iha tinan hirak ikus ne'e, reflete iha dalan "pasífiku, ho orden no organiza ho di'ak" eleisaun lejislativu sira, hanesan "ezemplu" ba mundu.

"Hanesan diferensa extraordináriu ida perkursu hosi povu timoroan sira nain iha tinan 18 nia laran. To'o ona tempu atu embaixada sira no jornalista sira hatudu buat ne'ebé maka hanesan evolusaun hosi povu timoroan nian", hatete hosi Ana Gomes ne'ebé lidera ona delegasaun hosi Parlamentu Europeu ne'ebé marka ona prezensa iha Timor-Leste hodi observa lejislativu sira iha loron-sábadu.

"Eleisaun sira ne'e hanesan demonstrativu tebes hosi oinsá organizadu extraordináriu ho di'ak, ho pasífiku no ho orden hodi oinsá hala'o votu no ho empeñu hosi populasaun iha prosesu eleitoral", nia konsidera.

Ana Gomes hatete ona katak evolusaun nasaun nian "hanesan ezemplu ida ba mundu" no to'o ona tempu "atu husik alarme sira" bainhira haree ba Timor-Leste, no haree hakmatek ne'ebé maka hala'o votu.


Ana Gomes, ne'ebé felisita ona dalan "exepsional" oinsá maka hala'o ona eleisaun lejislativu sira, hatete katak rona ona líder partidu sira hotu no hosi sosiedade sivil timoroan sira referénsia sira ba "importánsia hosi ezisténsia hosi efetivu opozisaun iha parlamentu nasional".

"Kualidade hosi demokrasia iha Timor-Leste depende hosi dezempeñu hosi opozisaun no mós hosi funsionamentu Governu nian", nia hatete.

Ana Gomes, ne'ebé lidera ona misaun hosi Parlamentu Europeu ba lejislativu sira - hanesan prosesu eleitoral dahaat ne'ebé nia akompaña ona iha Timor-Leste - destaka ona progresu "notável sira" ne'ebé hetan ona iha realizasaun hosi eleisaun sira iha tinan 10 ikus ne'e.

"To'o ona nível ida ne'ebé satisfatóriu tebes iha jestaun hosi prosesu eleitoral, ho akompañamentu ida louvável hosi populasaun, no ho konfiansa ida hosi sidadaun iha demokrasia no iha Estadu Direitu nian", nia afirma.

"Asaun notável ida ba nasaun ida ne'ebé hetan nia independénsia foin lalais ne'e. Hanesan halo kalma iha nasaun ida ho populasaun ida ne'ebé joven tebes ami rejista nível partisipasaun ida ne'ebé aas. [Ha'u hakarak] felisita esforsu sériu sira hosi CNE (Komisaun Nasional ba Eleisaun nian) no hosi STAE (Sekretariadu Tékniku ba Administrasaun Eleitoral) hodi haree no implementa ho susesu rekomendasaun sira hodi hadi'a prosesu eleitoral", nia afirma.

Eurodeputada hatete katak debate públiku no polítiku iha Timor-Leste ohin loron sentradu iha "dezenvolvimentu sustentável" nasaun nian, iha preokupasaun ruma kona-ba prazu naruk.

"Timor-Leste iha rekursu importante sira, ne'ebé bele bazeia iha estratéjia sira dezenvolvimentu sustentável nian", nia hatete, hodi konsidera katak iha potensial sira hodi diversifika ekonomia, iha senáriu ida ne'ebé investimentu iha infraestrutura báziku sira no reforsu hosi ligasaun sira iha nasaun laran sei serve ba estratéjia ne'e.

"Maibé rekursu importante liu hosi Timor-Leste nian maka, la'ós dúvida, ema sira. Timor-Leste, ho ksolok, iha populasaun joven ida ne'ebé iha kresimentu maibé hamosu dezafiu espesífiku sira tanba joven sira iha nesesidade no aspirasaun partikular sira, ho aspetu hanesan formasaun kapasitasaun no oportunidade serbisu nian", nia hatete.

Iha ámbitu seluk, Ana Gomes konsidera ona katak tema igualdade ba jéneru "la mosu hanesan prioridade ne'ebé ladún aas iha ajenda polítika no sosial".

SAPO TL ho Lusa | Foto@ Nuno Veiga/EPA
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: