sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017

Kapasidade Finanseiru-Zestaun Fraku, Xina Domina Ekonomia TL

PARTILHAR
DILI – kapasidade Finanseiru no jestaun Timor oan sira neebe mak fraku halo, Sidadaun Estranjeiru hanesan Xina no nasaun sira seluk domina ekonomia iha Timor Leste husi merkadu kiik too iha loza no supermerkadu.

Tuir Prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete prezensa sidadaun estranjeiru no komonidade husi Xina iha Timor Leste makas neebe populasaun Timor Leste sempre kestiona.

Xina iha kapital agora ita timor oan laiha kapital tan nee ita labele aproveita oportunidade neebe mak mamuk, Ita Timor kapital labarak no ita mos iha problema zestaun,” dehan Taur liu husi Dialogu komonitariua ho povu Bidau Akaderu hun, Kinta (02/02/2017) iha Eskola bazika Badau Akaderu hun.

Nia hatete kestaun ekonomia Timor oan presiza koalia bei-beik liu-liu emprezariu Timor liu-liu sira neebe mak iha kapasidade hodi dedika nia Aan ba iha negosiu. Taur hatete Timor oan sira barak mak husik oportunidade ba sidadaun sira husi estranjeiru aproveita oportunidade negosiu neebe mak hasae rendementu eskonomia.

Iha fatin hanesan tama iha Sesaun husu no hatan durante Dialogu prezidente Republika Taur matan Ruak, povu suku Bidau Licidere Agustinho dos Santos Gonsaves hatete, kestaun eskonomia Timor oan susar atu kompete ho Xina. Timotio Gusmao  

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: