terça-feira, 21 de fevereiro de 2017

Makau sinaliza kazu HIV foun hamutuk 45 iha tinan liubá

PARTILHAR
Iha tinan liubá, Makau sinaliza ona kazu HIV foun hamutuk 45, númeru ida ne'ebé hatudu aumentu oituan relasionadu ho tinan 2015.

Tuir informasaun sira ne'ebé publika hosi Serbisu sira Saúde nian, rejista ona liu kazu foun neen ba infesaun HIV nian hasoru tinan 2015, hafoin iha tinan 2014 hetan kazu foun hamutuk 48 - númeru ida aas liu iha dékada ikus ne'e.

Iha númeru hosi kazu deklaradu sira hanesan SIDA tuun hosi númeru 15 iha 2015 ba númeru 12 iha kontajen tinan liubá nian.

Mane sira mantén hanesan sira ne'ebé afetadu liu: ho kazu foun hamutuk 35 hosi kazu foun hamutuk 45 HIV nian no kazu sia hosi kazu 12 SIDA nian iha tinan 2016.

Prinsipal dalan transmisaun nian kontinua nafatin tuir dalan seksual - ho kazu hamutuk 18 hetan liuhosi dalan homoseksual, 14 hosi dalan heteroseksual no rua hosi dalan biseksual.

Iha kazu 11 sira seluk ne'ebé hetan iha tinan 2016, dalan transmisaun nian konsidera hanesan "deskoñesidu", tanba labele determina dalan transmisaun nian tanba "informasaun ne'ebé la sufisiente".

Laiha rejistu ba kontájiu ruma HIV nian ne'ebé halo liuhosi utilizasaun droga injetavel sira iha tinan 2016, tuir hosi informasaun hanesan, ne'ebé iha tinan anterior sira detekta ona da'et liuhosi dalan ne'e.

SAPO TL ho Lusa
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: