quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017

Julio Tomas Pinto: Falintil Transforma Husi Forsa Gerilia Ba Forsa Profesional

PARTILHAR
DILI – Eis Sekertariu Estadu de Defesa Julio Tomas Pinto hateten, Falintil transforma nia aan husi forsa gerilia ba Forsa professional, ema barak maka haluha katak, agora troka forsa nia naran  dala hira ona.

Ita agora dadun troka forsa nia naran dala hira ona, desde ita transforma mai iha dia 2 Febreiu 2001, transforma husi Falentil mai F-FDTL, depois dia 20 de Maiu kuandu ita restaura ita nia indepensia ita nia konstituisaun vigora tranforma tan nia naran ba iha Falentil F-FDTL,” dehan Eis SED Julio ba jornalsita sira, iha MNEK, Dili, Kinta (02/01/2017).

Nia dehan, Iha dia 2 Febreiru 2001 loron istoriku, loron importante ida neebe ke lider Timor oan sira hamutuk reprezentante nasoins unidas, hahu petisaun ida transforma forsa idak idak ba iha forsa professional.

Ba Timor oan hotu, tuir Julio katak, iha dia 2 de Febreiru karta ida neebe ke Timor oan, hamrik firmi hatudu Timor leste bele defende nia soberania rasik. Atraves estabelisimentu instituisaun militar, entaun dia 2 de Febreiru importante ba povu Timor Leste.

Iha parte seluk membru komisaun B (PN) neebe trata asuntu Defesa no Seguransa, deputadu Jacinto Viegas hatete, Forsa F-FDTL hanesan lutu ba nasaun, tanba nee estadu tenke hadia hadia infraestrutura neebe maka iha Forsa laran, atu nune sir abele servisu ho diak.

Entretantu Manuel da Silva hanesan observador politika hateten, maske durante nee ho ekipamentu neebe maka sufsiente forsa sira konsege asegura povu iha nasaun ida nee ho diak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (3/2/2017). Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: