quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

PR TAUR ‘ONRADU’ IHA VIZITA SUKU

PARTILHAR
Vizita Prezidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak, ba suku- suku iha Dili laran sempre simu tuir lisan no kustumi Timor nian.

Tau kaibauk iha ulun, tara belak ho tara tais no simu ho lia dadolin no dahur, sai ona hanesan tradisaun ba povu Timor wainhira simu bainaka importante, liurai no rei sira.

Sakrifisiu hirak ne’e hotu, povu halo hodi hatudu povu nia ondra boot no domin boot ba ukun nain sira. Ho esperansa katak, ema ne’ebe sira ‘hahii’ bele sai mata dalan ba sira no bele mos sai mahan ba sira povu ki’ik.

Husi suku  hitu (7) ne’ebe PR Taur vizita la iha deferensia, iha suku Becora (Kamea), Kuluhun, Lahane Oriental, Fatuhada, Lahane Osidental, Santa Cruz no  Caicoli, povu sira sempre espresa nia ksolok no respeitu boot ba aman nasaun, Taur Matan Ruak.

Povu kbi’it laek sira senti ondradu tanba bele hasoru sira nia ukun nain no koalia ba malu kona-ba sira nia susar, halerik durante ukun an ne’e.

PR Taur rasik konsidera ninia vizita ba suku ne’ebe simu ho ‘ondra boot’ nudar komprimisiu ne’ebe tenki hodi sai duni matan, tilun no ibun ba povu kbi’it laek sira.

PR Taur sempre tatoli ba povu sira, kona-ba pensamentu ukun an. Atu hateten deit katak, ukun an ne’e povu hetan ona, maibe povu seidauk moris diak. Tanba ne’e, PR Taur sempre lia tun ba povu tomak atu hotu-hotu tenki hamutuk hodi lolo liman ba malu, hisik kosar ba moris diak. eus

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: