domingo, 15 de abril de 2018

Istoria Pasadu Tenke Konta Ba Jerasaun Foun


DILI - Istoria jerasaun tuan (istoria pasadu) nee, tenke konta duni ba iha jerasaun foun sira, atu nunee jerasaun foun sira bele hatene, karik laos jerasaun tuan mak konta, se maka atu konta fali.

Kestaun nee fo sai husi Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Deputadu Arao Noe ba STL iha nia knar fatin PN, Kinta, (12/04/2018).

“Hau hanoin istoria pasadu sira tenke konta duni ba jerasaun foun sira, tanba ita nia istoria nee seidauk hakerek lolos iha livru ruma, tanba nee jerasaun foun sira seidauk hatene lolos istoria pasadu, tanba agora nee ema barak mosu mai dehan, hau maka halo, hau maka funda no too agora seidauk iha ema ida atu konta istoria nee ho lolos. Hahu husi 1965 mai nee oinsa, no too agora oinsa,” informa Deputadu Arao Noe, hodi resposta preokupasaun Xefi Estadu Maior F-FDTL, Maijor Jeneral Lere Anan Timur, konaba lider partidu politik balun konta fali istoria pasadu iha tempu kampana.

Nia hatutan, istoria pasadu tenke konta duni ba jerasaun foun sira, atu nunee sai hanesan refrensia ba jerasaun foun sira bele hatene, konaba saida maka ultra pasa no saida maka too agora seidauk ultrapasa.

Iha parte seluk, Deputadu Mericio Akara hatutan, se deit iha diretu no dever atu koalia maibe, AMP iha ninia komitmentu neebe boot atu halao festa demokrasia ida nee, ho hakmatek laiha violensia no tuir deit demokrasia neebe maka iha.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sabado, (14/04/2018)

Madalena Horta/Guilhermina Franco | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: