sábado, 17 de outubro de 2020

Labele Diskrimina Oan

DILI, STLNEWS.co -- Oan maka esperansa ba familia no nasaun, tanba nee inan aman sira iha dever atu eduka no motiva oan sira neebe ho kondisaun difisiente no labele halo diskriminasaun.

Diretor Ahisaun, Domingos TM dos Santos dehan, inan aman sira tenke motiva oan sira asesu ba edukasaun, inklui partisipa iha atividades saida deit no labele bandu sira.

“Ita haree iha área rural sira mosu diskriminasaun makaas, dala ruma familia sira la fo oan sira ba eskola, tanba deit kondisaun defisiente, tanba nee husu falimia sira atuilita oan sira halo atividades ruma, mesmu ho defisiente labele halo hotu hotu,” dehan Domingos ba STL iha nia knar fatin Ahisaun Fatuhada Aimutin Dili, Kinta (15/10/2020).

Nia husu atu muda komunidade sira nian pensamentu katak oan ho difisiente labele halo buat ida, nee sala, difisiente mos bele halo buat ruma tuir kondisaun sira nian. Tanba nee inan aman sira tenke haruka oan sira ba iha eskola, labele diskrimina sira.

Diretor Ahisaun nee sublina, dala ruma familia rasik mos halo diskriminasaun ba nia oan sira la haruka oan ba eskola neebe besik, inan aman sira dala ruma taka dalan ba oan nia futuru. Tanba oan sira ho kondisaun defisiente. “Se oan sira iha hanoin atu aprende buat ruma, tenke fo dalan no fasilita sira hanesan asesu edukasaun, tantu iha nivel baziku demasiado nivel ensinu superior.

“Mosu diskriminasaun barak, liu liu iha área remotas, ami sempre halo sosializasaun também área remotas hodi fahe informasaun ba familia no sosiedade sira, liu-liu inan ho aman neebe sira nian oan defisiente nunee labele edukada makada nian oan, tanba edukada nian oan importante para hadia no muda ema nian futuru ”, afirma Domingos.

Nunee mos Jose Correia Maia Nunes, hanesan defisiente dehan inan aman neebe diskrimina ninia oan ,, tenke iha hanoin ida katak, tanba sa ema seluk bele sira nian labele, dala ruma kondisaun mak defisiente, maibe kapasukidade no mentalidade hanesan ho maluk sira selukidade no mentalidade hanesan ho maluk sira selukidade.

"Ita tenke fo hanoin nafatin para bele muda sira nian hanoin, se lae sira nian hanoin oan defisiente iha uma deit, la haruka ba eskola, nee labele, tanba dala ruma ema ho kondisaun hanesan nee esforsu aan para hatene, sem susesu iha futuru, ”Komenta Jose. *

Suara Timor Lorosae | Reportajen: Jacinta Sequeira / Madalena Horta | Editor: Ekipa STL

Sem comentários: