segunda-feira, 23 de janeiro de 2017

FUNSIONAMENTO PILAR ORGAUN SOBRANIA BA DINAMIKA POLITIKA FUTURO NASAUN TIMOR-LESTE


Husi: Lourenço de Deus Mau Lulo*, opiniaun

Ba dala uluk

Timor-Leste Nasaun de Direito e Demokratiku, iha nia pilar 4 (ha’at) orgaun de Estado; Presidente da Reublika, Parlamento nasional (Legislativo), Governo (Eksekutivo) ho Tribunal (judiciariu). orgaun sobrania ha’at nee sai pilar importante ba dezisaun politika future nasaun nian. Hare artigo 67 Konstituisaun da RDTL. Orgaun 4 ne’e halao nia funsionamento baziea ba prinsipiu separasaun de poderes, ne’ebe menziona iha artigo 69 Konstituisaun da RDTL. Katak “Orgaun sobrania sira, iha sira nia relasaun ba malu no wainhira halao knar, tenke tuir separasaun no interpendensia kbiit nian ne’ebe iha lei inan nia laran” artigo refere haktuir mai ita katak orgaun 4 ne’e wainhira halao sira nia knar tenke tuir prinsipiu separasaun de poderes no interpendensia, “ halo relasaun ba malu no interpendensia” ne’e katak wainhira orgaun sobrania 4 ne’e halao sira nia knar, sira iha relasaun ba malu liu husi lina de servisu hodi kontrola boa governasaun (checks and balance). Maibe iha mos interpendensia signifika katak, orgaun ida sei la uja nia kbiit ne’ebe konstituisaun fo hodi halao nia knar mesak, maibe kada orgaun sobrania ida wainhira atu halao nia knaar ka foti dezisaun ruma tuir kompetensia nebe nia iha tenke halo konsultasaun ka husu apoiu husi orgaun sira seluk. Hare ba konstituisaun nebe haktuir mai ita, hau hakarak halo konklusaun badak katak, orgaun sobrania haat nebe regula iha artigo 67 ho sira nia funsaun nebe regula iha artigo 69 katak tenke tuir prinsiu separasaun poderes. Ne’e la dauk relevansi, tamba kada orgaun sobrania 4 ne’e wainhira halao sira nia knaar tenke kesi ikun ba malu (saling ketergantungan).

Porzemplo: 1) Governo halo proposta OJE ba Parlamento Nasional, Parlamento nasional halo debate, aprova ka la aprova, karik la aprova, maka governo tenke monu, karik aprova maibe hato’o ba Presidente da Republika la pormulga ka veto ba OJE nee mos Governo sei la lao, mezmo parlamento iha nia poderes absoluta, wainhira president da Republika la pormulga lei nebe aprova husi ParlamentoNasional, entrega ba Presidente da Reublika atu pormulga, maibe to’o loron 30 maka Presidente la pormulga, lei refere vale, mezmo Presidente da Republika la pormulga. Maibe equando Presidente da Republika la halo izame ba materia sira ne’ebe inkonstituisional no la haruka hikas ba Parlamento nasional (Presidente rai hela ba gabeta). Maka parlamento mos sei la uja nia kompetensia ne’ebe regula iha artigo 95 konstituisaun. Tamba Presidente da Reublika maka xevi do Estado, simbolu no grantia Independensia nasional no Unidade Estado nian, no instituisaun Demokrasia sira nia funsionamento regular bazia ba artigo 74 alinea (1) no alinea (2) Presidente da Republika maka komandante A’as liu forsa Armadas nian. Ho nune’e hare ba line Vertikal Presidente da Republika maka orgaun sobrania nebe iha lina primeiru, tuir tan maka Parlamento nasional, Governo no Tribunais.


Iha parte seluk, kompetensia ba legislasaun tuir teoria trias politika, Parlamento (legislative) maka iha poderes (kbiit) atu halao nia knar legislasaun iha teritorial nasaun nian, Governo maka iha kompetensia atu eksekuta lei, Tribunais maka iha kompetensia atu foti medida konaba iregularidade ruma wainhira governo eksekuta nia programa la tuir lei. Maibe tuir Konstituisaun RDTL kompetensia halao legislasaun laos parlamento nasional deit, maibe governo mos iha kompetensia atu halao legislasaun, e parlamento mos delega lei balun ba governo atu halo proposta hodi hato’o ba Parlamneto nasional, tuir alinea (1) artigo 96 Konstituisaun RDTL. Governo mos iha kompetensia atribuisaun legislasaun ne’be regula iha artigo 97 inisiativo legislasaun husi Governo alinea (1) letra (c). I iha parte balun Governo mos direita halo lei oan sira ne’ebe hodi regula nia adminstrasaun ba implementasaun nia knar direita no indireita, tuir artigo 115 alinea (3) konstituisaun RDTL. Bazeia ba assunto ne’ebe haktuir iha leten, maka konklusaun ikus katak orgaun sobrania sira ne’be menziona iha leten waihira halao sira nia knar laos tuir prinsipiu separasaun de poderes (Pemisahan kekuasaan), maibe distribuisaun de poderes (pembagian kekuasaan).

Diskuzaun 

Relasiona ho topiku iha leten, katak orgaun sobrania 4 ne’ebe konsagra iha Konstituisaun, sai pilar importante hodi dezide detinho future nasaun nian. Maibe tuir observasaun durante tinan sanulu resin mai ne’e, lideransa sira ne’ebe haknaar an iha orgaun sobrania 4 ne’e la dauk toma atensaun maksimo ba future orgaun sobrania nian. Tamba durante iha periodu da ne’en husi primeiru (I) goberno konstituisional to’o mai sexton (VI) Goberno Konstituisional, perkupa liu ba politiku da lideransa (hadau malu atu ukun), husi partidu politiku sira ne’ebe hetan fiar hodi lidera Governo no husi parte politika sira ne’ebe sai oposisaun ba Governo. Hodi la tau atensaun ba buat balun ne’ebe sai principal ba future nasaun nian. Parte nebe sai principal ba nasaun nia future liu-liu maka:

1) Ekonomia; Nasaun Timor-Leste, restaura nia ukun rasik an iha dia 20 de maio de 2002, adminstrativamente sei iha Organizasaun ONU nian okos, to’o iha 2009, maka ONU sei intrega poderes adminstrativo total ba Estado Timor. Politka orgaun sobrania dezide hodi uja Osan Amerikano nian sai Osan Timor-Leste nian, la hatene Timor-Leste halo akordu ruma konaba uja osan Amerikano nian to’o tinan hira maka Timor-Leste sei iha nia osan rasik? Tamba se Timor-Leste sei dauk iha nia osan rasik, bele sai konsekuensia boot ba future nasaun nian, tamba Timor-Leste nia future ekonomia iha Amerikano nia ukun, tauk iha tempo ruma Estado Amerika dada hikas nia osan Dolar husi Timor-Leste, saida maka Estado Timor-Leste bele halo hodi prevene konsekuensia ne’e la bele akontese iha future?

2) Rekursu naturais; nasaun Timor-Leste, konhesidu iha mundo tamba Timor-Leste riku mina iha tasi Timor, maibe Timor-Leste halo akordu ho Australia deside hodi supa mina iha Tasi Timor lori ba rai maran Australia nian hodi produz, alende nee Timor-Leste koalia deit ba Mina (Gas, Gazolina), maibe hau la iha informasaun konaba mina sira seluk, hanesan Mina rai, solar, ho oliu.i kontratu nee mos Timor-Leste hetan 90% husi reseitas husi mina ne’ebe Australia faan (Timor-Leste hetan deit nia funan iha merkadu), Autralia atu faan mina nia folin hira mos ita (Timor-Leste) la hatene. Agora Timor-Leste problema ho Australia konaba akordu ne’e I Tribunal Arbitraze Den Hag dezide hodi hapara lai operasaun mina iha Tasi Timor, durante fulan 3 (tolu), ou bele liu husi fulan tolu komforme goberno nian servisu makas, perguntas mak ne’e, durante estado Timor hein deit maka reseitas husi Tasi Timor, equando Tribunal dezide hapara esplorasaun mina iha tasi timor durante fulan hirak nee nia laran, Timor-Leste hetan reseitas husi ne’be ? se equando Estado la tau atensaun maksimo ba situasaun refere, maka sei fo infakto ba dezembolvemento nasional, tamba ita (Timor-Leste) sei dauk iha reseitas sira seluk ne’be atu grantia estabilidade ekonomia Timor-Leste nian. Mezmo agora Timor-Leste hein deit reseitas husi Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato, Portu Dili, ho Fronteira Batugade. Maibe reseitas ne’e la dun subsente atu grantia sustentabel ba siguransa estado nia stabilidade da finanseiru. Ne’e duni hau hanoin lideransa politikus sira persisa tur hodi hanoin konsekuensia saida maka bele sai risku ba ameasa estadu nian iha future.? Oinsa atu halo prevensaun karik akontese iha future?

3) Nasaun Timor-Leste, Geografiamente kiik liu iha Asean, ho nia populasaun juta ida resin, maibe Estado Timor foti dezisaun hodi uja Oli Pesadu, ita hotu hatene Oli Pesadu nia gastu boot teb-tebes, e nia energia mos makas, bele uja to’o ba nasaun Indonesia tomak mos, sei forte nafatin. Ita bele dehan Oli pesadu Timor-Leste ho Indonesia uja hotu mos la to’o 70% no 30% ita sei soe estraga deit. Oli pesadu ne’ebe Koreano ho zina sira uja tamba nasaun Koreano ho Zinesa geografiamente luan no populasaun ne’ebe barak liu iha mundo. Tamba ne’e maka sira tenke uja duni oli pesadu ne’e hodi kovre hotu sira nia populasaun iha territorial. Maibe Timor-Leste uja Oli pesadu ne’e dala ruma gastu deit 5% no resto 95% ne’e ita soe estraga deit. Perguntas mak ne’e tamba sa mak Estado Timor-Leste hakarak uja oli pesadu ne’e? serake uja listrik bai-bain hanesan Indonesia nian ne’e la to’o ka oinsa? Iha parte balun kontratu oli pesadu ita fo ba ema estranjeiru maka kaer, Konsekuensia maka ne’e, nia reseitas tama ba ema estranjeiru ita (Timor-Leste) hetan deit taza ne’ebe selu ba estado.

4) Edukasaun; edukasaun sai parte principal ba rekursu humano nasaun nian, kada tinan ministeriu da Edukasaun fo Bolsa estudo ba Timor oan hodi ba eskola, la dauk indentifika area ida ne’ebe maka importante atu haruka Timor oan ba estuda, maibe dala ruma ME fo bolsa de estudo ba Timor oan hodi ba estuda maka politika, Ekonomia ho lian Portuguesa, maibe la justifika ba area sira ne’ebe importante hanesan, estudo ba rekursu naturais, mekanika ba material sira ne’be hodi uja hodi esplora riku soin sira nebe iha rai okos, hanesan osan mean, Marmer, mina rai, nst. Atu nune’e estado bele hetan reseitas mai husi parte hotu-hotu, la bele hein deit reseitas husi parte ida deit mai. Hau hanoin Ministeriu da Edukasaun persisa halo justifikasaun nia rekursus ne’be iha ona, hanesan iha area: Ekonomia Doutoramento nain hira, specialidade kada depatemento, bankaria, manajemento ho akuntabilidade kada departemento iha doutoramento hira, Masteradu nain hira no licensiatura nain hira. I naton ona ka sei dauk, Goberno sei persisa tan rekursu ba ekonomia nian ka naton ona; area Naturais: Doutoramento nain hira, specialidade hanesan; mekanika, elektronika, petrolio, geologia, nst.doutoramento nain hira, masteradu nain hira ho licensiatura nain hira. I goberno sei persisa tan ka naton ona. Area ida ne’be maka sei persisa rekursu, liu husi justifikaaun dadus rekursu humanos ne’e maka it abele halo plano hodi loke bolus estudo ba timor oan sira ne’be iha intrese atu ba estuda iha area hirak ne’ebe estado Timor-Leste sei persisa. Relasaun ho Edukasaun, Kurikulo Nasional mos sai importante ba rekursu humano Timor nian iha future, dala ruma ME adopta kurikulo ne’ebe la dauk relasiona ho kondisaun social, ekonomia, politika ho kultura Timor nian, liu-liu ba material sira ne’ebe sei dauk sai importante ba situasaun social tuir tempo ida agora no ba future, labele adopta, ita (Timor) persisa liu-liu maka material sira ne’ebe apar ho nia kondisaun no idade ne’ebe sei nurak hela, Timor-Leste nia kondisaun la hanesan ho Autralia ho nia idade nebe abansadu, Timor-Leste, nia kondisaun la hanesan ho Portugal nebe ho nia idade abansadu, Brazil, Mosamvique, (Nasaun CPLP) sira seluk, Timor-Leste adopta sistema kurikulo husi nasaun sira nebe abansadu hodi implementa iha timor, hau hanoin la dauk apar ho kondisaun real nebe Timor-leste iha. I dala ruma kada tinan ME sempre muda kurikulo, la tuir nia periodu (Tinan), ka la liu husi avaliasaun rum aba implementasaun kurikulo ne’be tinan anterior implementa, nia konsekuensia ne’e saida, nia vantage nee iha ka lae? Maibe dala ruma sei dauk halo avaliasaun ba implementasaun kurikulo anterior, muda ona kurikulo, e laos la bele muda, maibe muda kurikulo tuir nia tempo, minimo tinan lima (5) too tinan sanulu (10), ita halo avaliasaun nia impaktu ne’e iha nebe ka material nee sei relevansia ho kondisaun agora ka la relevansia on aka, depois mak bele muda. Atu nune’e it abele grantia nia kualidade iha future. Maibe equandu kada tinan maka muda kurikulo tuir dinamika politika nian, maka nia konsekuensia ita sei la grantia kualidade.

Rekomendasaun

Hare ba kestoens nebe menziona iha leten, hau hakarak rekomenda ba lideransa politikus sira katak; Nasaun demokrasia, ema hotu-hotu iha direito atu halo politiku, hodi ganha povo nia konfiansa, maibe la signifika katak, hetan ona konfiansa husi povo, iha periudo ida nia laran, lor-loron hanoin maka oinsa atu hetan tan konfiansa husi povo hodi ukun tan, maibe persisa debate ka diskute saida maka persisa atu halo hodi grantia eksistensia estadu nian iha future.

1) Perpara politika ida ne’ebe diak hodi grantia eksistensia estadu sobrania nian iha future liu husi ekonomia (persisa halo analiza hodi dezide) Timor-Leste nian osan rasik, mesmo Timor-Leste iha ona sentavos, maibe persisa nia validade iha merkaduria (merkadu Internasional) liu husi Osan tahan (notas) e halo kontratu ho Banku mundial, atu define Valor Osan Timor nian.

2) Persisa governo halo estudo klean liu ba Oli Pesadu nebe timor-Leste uja, hare ba nia vantage no des vantage.

3) Governo ho Parlamento, persisa halo analisa ba reseitas seluk ne’ebe bele hatama ba kovre estadu hodi grantia estabilidade finanseriu Estadu nian iha future.

4) Governo ho parlamento persisa hamenus gastu ne’ebe aloka ba Pensaun Vitaliza (Ex. Titulares no Veteranos).

5) Governo persisa redus kompanha estranjeiru sira ne’ebe kaer projeitu ne’ebe lolos estadu maka bele jere direita atu nune’e bele hatama reseitas ba estadu; hanesan Pertamina Indonesia nian (Pantai kelapa), Oli Pesadu, Timor Telekom, Telekomsel ho telemor. Governo maka kaer atu nune’e bele hatama reseitas ba estadu, se lae ita hein deit maka taza husi kompanha nee hau hanoin ita la grantia taza nee bele resposta ezisensia estadu nian iha future ka lae.

6) Ministeriu da edukasaun persisa halo justifikasaun ba rekursu humano ne’ebe iha ona, kada area-area nebe estado persisa, no importante duni ba tempo agora no ba future. Atu nune’e fo bolsa estudo ba timor oan hodi ba kontinua estudo ba area nebe estado persisa urgensia, ba area nebe la dauk importansia ka naton ona, ba estadu timor, diak liu hamenus.

7) Parlamento nasional; orgaun ida nebe sai pilar importante, iha nia kbiit atu halo lei, halo fikalizasaun, no halo sosializsaun ba povo. Tuir artigo 92 Konstituisaun RDTL. Ho nune’e knar legislasaun importante liu ba nasaun de direitu e demokratiku, parlamento nasional sei la halo buat hotu-hotu, tuir metas nebe iha, tamba membro parlamento mai husi politika, laos mai husi professional, tamba nee, hau hanoin Parlamento nasional ho Governo persisa urgensiamente forma orgaun independente ida hodi perpara draf lei, depois parlamento ho governo hein halo sosializsaun no feskalizasaun. Material legislasaun hotu-hotu mai husi Parlamento nasional ka husi Governo nian entrega ba Orgaun ka Komisaun ida ne’e maka perpara, tuir nezasidade kada instituisaun ida-idak nian.

Ba dala ikus 

Molok atu taka hau nia opiniaun ida nee, uluk knanai, hau husu perdaun husi parte sira hotu, liu-liu Lideransa politikus ho leitor sira, karik hakerek nain nia lia fuan balun ne’ebe la dauk monu ba kolegas politkus no leitor sira nia laran nudar humano la ses husi sala. Liu husi opiniaun ida nee atu esklarese deit ba hau nia perkupasaun nudar Timor oan, nomos hanesan jerasaun foun ba nasaun Doben ida nebe ita hotu hadomi no koidadu hanesan manu tolun ida atu labele akontese buat negative ruma iha future.

La haluaha hato’o obrigado ba Leitores sira ne’ebe soe tempo hodi le’e hau nia opiniaun ida nee, karik iha kritikasaun ruma nebe bele konstruktivo no inovativo ho laran luak hau simu ita bot sira nian opiniaun no kritikasaun nebe bele haklean liu tan opiniaun ida nee hau hato’o obrigado wain. Graça Nain Maromak nian sei haraik mai ita, neon nain ho matak malirin liu husi nia bensaun mai ita hotu, Amin.

*Lourenço de Deus Mau Lulo, L.Dir., MD.
Programa de Doutorado em Direito Udayana University Denpasar Bali.
Email: lourencodedeusmaululo @ gmail.com / enco681 @ yahoo.com 

Sem comentários: