segunda-feira, 12 de setembro de 2016

Xanana: “Koidadu Ema Sei Sobu Ita Iha Eleisaun 2017”


DILI – Lideransa Historiku Kay Rala Xanana Gusmao husi ba povu Timor oan tomak atu kontinua mantein unidade, paz no estabilidade iha rai laran, liu-liu iha elisaun 2017 tanba iha ema balu sei aproveita hodi sobu relasiona ho luta TL nian ba Fronteira Maritima.

Mensajen nee fo sai husi Negosiador Timor Leste ba Fronteira Maritima, Kay Rala Xanana Gusmao liu husi nia deskursu iha Aeroportu Nicolao Lobato-Comoro Sabado (10/09/2016) wainhira fila husi Tribunal Internasional Holanda hodi luta ba Fronteira Maritima TL-Australia.

Unidade Nasional nee tenke tau iha hanin katak atu defende ita nia soberania tanba nee koidadu, iha 2017 tanba deit ho problema sira neebe mak ita tau malu iha Tribunal Internasional neeba sira sei haruka sira nia ema mai sobu no soran ita hodi oho malu no sira sei aproveita ida nee,” hatete Xanana.

Lider historiku nee mos husu liu-liu ba jovens sira atu kuidadu an teb-tebes iha elisaun 2017 inklui mos Forsa no Polisia tanba ema sei uja osan hodi estraga rai doben ida nee hodi ital abele forte no labele manan ou lakon iha Tribunal Internasional.

Nunee mos Sekretariu Jeral Asosiasaun Combatente Brigada Negra (ACBN), Rui Lourenco Costa Quito Wato hatete husu ba Timor oan tomak hahu husi Aileba too nai ulun sira hodi konsolida an nudar forsa ida deit luta hasoru Australia. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (13/9/2016).Thomas Sanches

Suara Timor Lorosae

Sem comentários: