sexta-feira, 1 de junho de 2018

Bee Moos iha Dili Ameasadu


DILI: Rekursu bee rai okos iha Dili laran, ninia-kualidade komesa kontaminadu ona ho tasi been. Ne’e duni, futuru bee moos iha kapitál sai ameasadu.

Estudu ne'ebé Servisu Água no Saneamentu (SAS) hamutuk ho Institutu Petróleu no Jeolojia (IPG) halo identifika área balun fatin balun la ijiene ona. Tanba ne’e husu ba komunidade sira atu labele halo perfurasaun arbiru.

Diretór Nasionál Jestaun Rekursu Bee-SAS, Gustavo da Cruz hateten, área ne'ebé identifika kontaminadu ona maka Komoro parte klaran tasi ibun no mós parte Bidau nian.

Ne’e duni, alerta on aba populasaun sira iha Dili laran atu labele fura bee arbiru tanba bele fó ameasa ba kontaminasaun tasi been.

“Ita nia komunidade foti bee husi rai okos barak liu, iha futuru fó ameasa boot no sei hamenus nia kuantidade infiltrasaun iha okos bee sei sai masin hotu”, dehan nia, iha salaun Elemloi-Delta, horisehik.

Tanba ne’e, husu ba kompañia no komunidade sira atu labele fura bee tuir sira nia hakarak. Nasaun iha lei husi sira nia parte atu fó atensaun ba lideransa komunitaria ajénsia sira, nune’e mós ministériu relevante karik atu halo perfurasaun bee iha rai okos kontaktu sirania diresaun atu bele iha informasaun kona-ba medida saida mak bele atu halo.

“Ami prepara karta enkamiña ba kompañia ne'ebé hakarak atu halo perfurasaun arbiru de’it ami sei hapara”, tenik Gustavo.

Iha fatin hanesan, Vise-Prezidente IPG, Jorge Rui Carvalho Martins hatete, sira tau ona atensaun kona-ba bee iha rai okos. Rekursu ne’e bele hotu iha loron ida, tanba ne’e hala'o asaun ruma para bele garante nafatin sustentabilidade bee iha futuru.

“Bazeia ba dadus ne’ebé IPG foti bee ne’ebé ema foti iha rai okos kuaze 65% komesa bomba sai. Signifika ita laiha asaun agora iha tinan 20 mai sei ameasa ba ema nia vida, tanba kualidade bee kontaminadu ho fo'er”, tenik nia.

Nia esplika, bee iha fatin balun ne’e nia kualidade komesa ameasa ona, tanba ne’e tenke fó atensaun. 

Lígia Noronha | Independente

Sem comentários: