sábado, 17 de março de 2018

Publiku Tenke Trata Jornalista Ho Dignu


DILI - Prezidente Konsellu Imprensa (KI), Virgilio da Silva Guterres husu ba publiku presiza fo tratamentu diak no dignu ba ba jornalista nasional sira.

“Ami mai hatoo ami preoukupasaun balun, kona ba saida maka ita nia meiu Komunikasaun Sosial sira sei infrenta, liu-liu jornalista sira infrenta bazeia ba akontesimentu neebe akontese iha Aeroportu kona ba tratamentu ba jornalista sira neebe la ho dignu,” dehan Prezidente KI, Virgilio da Silva Guterres ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika, iha Palasiu Prezidensia Nicolau Lobatu Bairu-Pite, Dili, Sesta (16/03/2018).

Nia dehan, publiku nia tratamentu nee laos iha Aeroportu deit maibe, iha eventu barak maka akontese, tanba nee maka Konsellu Imprenza mai koalia ho Prezidente Republika, atu oinsa komunikasaun ho orgaun sira seluk atu tau atensaun ba jornalista sira ho diak.

Prezidente KI husu ba orgaun ka instituisaun sira neebe responsabiliza ba serimonia protokolu sira, bainhira ema boot ruma atu mai ka atu ba, tanba sei iha regra iha neeba hateten jornalista labele tama, entaun jornalista mos presiza kumpri labele tama. Maibe regra nee ba jornalista hotu-hotu, labele ida tama, ida fali labele tama. Entaun ida nee sira halo ona diskriminasaun, nee laos orgaun maibe, nee diskriminasaun. 

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sabado, (17/03/2018)

Madalena Horta | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: