sábado, 17 de março de 2018

Lider Tenke Tetu Liafuan Perante Kampana


DILI - Polisia Nasional Timor Leste koordenada ona ho Forsa Defeza Nasional, prontu ona atu asegura siguransa ba iha elisaun antisipada.

Hau hakarak husu ba ita nia politik nain sira, atu tetu liafuan iha tempu kampana, tanba dala ruma ita nia liafuan nee hanoin dehan los atu koalia buat ruma maibe, ita nia militante kiik sira iha kraik bele provoka malu too bele tuku malu,” informa Komandante Jeral PNTL, Komisario Julio da Costa Hornay bainhira enkontru seminal ho Prezidente da Republika, Francisco Guterres Lu Olo, iha Palaciu Prezidensial Bairru Pite, Sesta, (16/03/2018).

Nia mos husu ba joven sira atu labele monu ba liafuan politik, bainhira politik sira koalia sira nia programa, hanesan povu kiik nee tuur hodi rona, laos hamrik hatudu peitu ba malu, no ikus mai hamosu asaun, hodi hamosu krime. Ida nee halo futuru jerasaun sira la ba oin.

Iha parte seluk reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Deputadu David Diaz Ximenes Mandati hatete, la kleur tan tama ona ba kampana partidu politik, hotu hotu sei hatoo ninia programa ba iha povu, tan nee liga ba siguransa laos haree deit ba FDTL ho PNTL mesak maibe, FDTL ho PNTL hanesan ajentes siguransa, no povu sujetu ba siguransa rua nee tenke lao hamutuk, atu nunee bele asegura siguransa iha eleisaun. 

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sabado, (17/03/2018)

Madalena Horta | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: