quinta-feira, 15 de março de 2018

Ratifika FM Konserteza XG Partisipa


DILI – Atu ratifika ba Fronteira Maritima (FM), konserteza sei bolu Xefe Negosiador  Xanana Gusmao (XG), maibe governu sei rona mos prosesu tomak husi Xefe Negosiador.

"Karik atu ratifika FM, konserteza sei bolu XG, maibe sei hein governu iha Konsellu Ministru atu halo apresia no rona prosesu tomak husi Xefe Negosiador XG depois mak aprezenta mai iha PN i PN mos tenke estuda no haree didiak prosesu tomak atu nunee bele ratifika,” katak Branco ba iha Bankada Fretilin, PN, Kinta, (15/03/2018).

Branco katak liu tan, governu liu husi Konsellu Ministru sei reuni depois aprezanta mai iha PN halo ratifikasaun.

Entretantu Xefe Bankada Khunto, Luis Roberto da Silva hatete, kona ba FM ekipa negosiasaun ho maun XG hakotu  ona hodi susesu ba TL, ida nee hanesan istoria boot ba Timor oan hotu. 

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sesta, (16/03/2018)

Guilhermina Franco | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: