sábado, 14 de abril de 2018

Iha Lei Prosesa Koruptor, Kriminozu Balu Tama Ona Kadeia

DILI - Sosiedade sira preokupa ho lei anti korupsaun, tanba sira sente katak lei nee laiha ona, maibe lei nee lao hela, mak agora dadaun lori ona kriminozu balu ba hatama iha prizaun, no balu nian prosesu sei lao hela iha tribunal.

"Responde ba lei anti korupsaun, se ita la iha lei anti korupsaun, ita labele prosesa kriminozu sira neebe halo korupsaun, balu tama ona iha kadeia, balu prosesu hela iha tribunal, nee hatudu ita iha lei atu halo prosesu ba korupsaun nian,” hateten Deputadu Parlamentu Nasional, Arao Noe ba Jornalista sira iha Timor Plaza, bainhira partisipa iha debate importansia projetu anti korupsaun Kinta, (12/04/2018).

Arao hatutan, KAK nee simplesmente polisia investigasaun criminal sira halo investigasaun deit, ba iha area korupsaun, maibe problema nain lolos nee mak Ministeriu Publiku.

Iha fatin hanesan Diretor JSMP, Luis De Oliveira Sampaio hateten, agora dadaun ema hotu ezize konaba lei anti korupsaun, tanba nee partidu politikus neebe hetan asentu iha parlamentu, presija haree ba asuntu nee. 

Notisia kompletu lee ihajornal STL edisaun Segunda, (16/04/2018)

Terezinha de Deus | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: