sábado, 27 de agosto de 2016

Utiliza Armas Fora de Servisu, Komando PNTL Husu Komunidade Hato’o Keixa


DILI, (ANTIL) Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay bolu atensaun ba komunidade atu hato’o keixa ba komando PNTL bainhira hare’e membru PNTL sira utiliza armas fora de servisu.

“Ba komunidade sira ne’ebe hare’e membru PNTL se dei’t mak utiliza armas fora de oras servisu hato’o keixa mai komando para ami loke prosesu,” Komisariu Julio Hornay hasai lia fuan hirak ne’e iha konferensia imprensa ne’ebe halao iha Kuartel Jeral F-FDTL, Fatuhada, Dili, Sabadu (27/08). Komisariu ne’e husu ohin ba oin ba komandante hotu-hotu iha PNTL laran atu kontrola armas ba nia membru sira.

“Tuir regras armas so bele uza iha oras servisu, fora servisu bandu utiliza armas. Membru sira viola sei simu konsikuensia, tamba ne’e husu bebeik ba komandu ida-idak atu kontrola armas, kuandu to’o oras sinku ba leten armas kompletu ona iha fatin lae,” Komisariu Julio apela. Medidas kontrola armas tenki rutina hodi evita mosu tentativa omesidu sira hanesan akontese iha Ainaro ba membru F-FDTL, Lasaro da Costa. Nia fo atensaun ba membru PNTL ne’ebe habrani a’an hodi uza armas ba iha festa no fatin sira ne’ebe la’os servisu nian, ne’e violasaun. - Jornalista: Manuel Pinto / Editor: Gantry Meilana

Sem comentários: