segunda-feira, 7 de maio de 2018

Militante AMP Na'in 4 Hetan Tuda, Rua Kanek Grave


VIKEKE:  Militante Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) na’in haat (4) hetan tuda husi ema deskoñesidu iha Suku Makadiki Postu Administrativu Uatolari-Vikeke.

Komandante PNTL Munisípiu Vikeke, Superintendente Polisia, Antonino ‘Mauluta’ informa katak, militante AMP sira ne’e hetan no na'in rua hetan kanek grave iha ulun fatuk, hafoin fila husi kompaña iha Vikeke Vila.

Oras ne’e daudauk, polisia eskuadra Uatolari identifika ona suspeitu na’in ida nu'udar autór prinsipál ne'ebé tuda karreta husi militante AMP nian hodi rezulta ema na'in haat kanek.

Vítima sira ne’ebé kanek ekipa polisia no ekipa AMP lori ona ba postu saúde hodi hetan asisténsia saúde.

"Ami identifika ona autór prinsipál na'in ida ne'ebé harahun no hakanek militante sira, maibé ami mós kontinua halo identifikasaun karik envolve mós ema balun tanba prosesu la'o hela," Dehan Mauluta ba INDEPEDRNTE bia telefone, Domingu (6/5)  

Nia hatutan, oras ne’e daudauk PNTL kontinua hametin nafatin lutu seguransa hodi hakalma situasaun.

 Entretantu Prezidente AMP, Kay Rala Xanana Gusmão lamenta ho atitude ema ne'ebé  tuda militante AMP nian.  

Xanana husu atu polisia investiga kazu ne’e hodi prosesa autór sira tuir lei.  Eis Presidente ne'e mos kontinua apela ba militante partidu hotu- hotu atu hametin nafatin pás no dame  iha Timor-Leste.

Artur da Luz | Independente

Sem comentários: