quarta-feira, 25 de abril de 2018

Fretilin La Lori Osan Sosa Votus


DILI - Primeiru Ministru Mari Alkatiri hasoru malu ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo hodi koalia konaba situasaun in jeral neebe lao iha rai laran, tanba ema balun hahu dun Fretilin uza osan hodi sosa votus.

Kestaun nee fo sai husi Primeiru Ministru Mari Alaktiri ba Jornalista sira bainhira remata enkontru ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palaciu Prezidensial Bairru Pite, Dili, Tersa, (24/04/2018).

“Hau hanoin situasaun iha rai laran nee lao diak tebes maibe, iha isun balun komnesa mosu hodi dehan lori osan sosa votus no dun tan fali ona ba Fretilin katak Fretilin maka uza osan hodi sosa votus, tanba nee atu dehan deit katak Frelin la lori osan ba sosa votus,” informa Alkatiri.

Nia hatutan, sitausaun iha rai laran lao diak hela, maibe antes nee ema barak iha duvidas katak governu laiha kapasidade atu fo kondisaun diak ba Polisia no FDTL, atu garante siguransa iha rai laran, tan nee atu dehan deit katak. Governu ida nee halo duni jestaun neebe diak, tanba nee atividade hotu hotu funsiona hela ho diak.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta (25/04/2018)

Madalena Horta | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: