sábado, 21 de abril de 2018

Primeiru-ministru aseita debate kona-ba fronteira hafoin votu


Primeiru-ministru timoroan, Mari Alkatiri, afirma iha loron-sesta ne'e katak prontu halo debate kona-ba fronteira tasi nian ho líder hosi opozisaun, Xanana Gusmão, maibé hafoin de'it eleisaun loron 12 Maiu.

Xanana Gusmão, líder hosi Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) - ne'ebé halibur partidu opozisaun maioritáriu tolu - ne'ebé durante kampaña halo referénsia regular ba asuntu, liuliu hodi esplika akordu ne'ebé nia negosia ho Austrália.

Tratadu ne'e asina ona iha loron 06 Marsu liubá, iha Nova Iorke, iha serimónia ne'ebé maka Xanana Gusmão la asisti. Dokumentu ne'e agora iha prosesu ratifikasaun parlamentar, sei ko'alia hela kona-ba akordu ba modelu esplorasaun hosi kampu sira Greater Sunrise nian.

Durante kampaña, Xanana Gusmão, ne'ebé esplika ona prosesu negosial tomak ba ema atus resin, dezafia Mari Alkatiri ho ministru Estadu, José Ramos-Horta, ne'ebé partisipa iha kampaña hosi Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), ba debate ida iha televizaun kona-ba asuntu.

Hatán kona-ba aseita ka la'e dezafiu ne'e, Mari Alkatiri, ne'ebé hanesan mós sekretáriu-jeral Fretilin nian, hatete katak prontu ba debate maibé halo de'it hafoin eleisaun sira, tanba konsidera katak asuntu ne'e hanesan kestaun ida Estadu nian no labele halo parte hosi kampaña.

"Ha'u prontu ba debate maibé hafoin de'it eleisaun sira. Ha'u lakohi atu fronteira tasi nian sai hanesan problema eleitoral. Bainhira halo antes debate, ha'u halo jogu Xanana Gusmão nian ne'ebé tau asuntu ne'e iha kampaña", nia afirma.

"Labele halo parte iha kampaña", nia hatutan.

Iha komísiu sira ne'ebé maka nia partisipa, Xanana Gusmão afirma katak nia ekipa negosial konsege ona, ho tratadu foun, rezultadu ida pozitivu liu ba Timor-Leste, bainhira hatama iha bee timoroan nian posu sira ne'ebé hetan ona esplorasaun, duké tratadu anterior ne'ebé maka negosia hosi Mari Alkatiri.

Militante sira AMP nian tenta promove mós argumentu katak Mari Alkatiri ho Fretilin la apoia atu gazodutu ida hosi Greater Sunrise ba Timor-Leste, kestaun kompleksu ida iha negosiasaun sira ne'ebé sei hala'o hela ho Austrália no petrolíferu sira.

Mari Alkatiri rekorda katak akordu anterior sira entre Timor-Leste ho Austrália kona-ba rekursu sira hosi tasi Timor nian permiti ona Díli hetan liután reseita hamutuk biliaun 30 ne'ebé selu ona Estadu iha tinan 10 ikus ne'e.

Tanba ne'e, iha entrevista foin lalais ne'e ba Lusa, primeiru-ministru defende katak lahó akordu sira ne'e sei laiha posibilidade hodi iha kondisaun hodi hetan akordu istóriku ne'ebé defini ba dala uluk liña permanente hosi fronteira entre nasaun rua no ne'ebé asina ona iha fulan-Marsu liubá.

Hatán kona-ba debate ba kestaun ne'e, liuliu kona-ba opsaun sira kona-ba dezenvolvimentu hosi Greater Sunrise, Mari Alkatiri hatete katak nia pozisaun la muda ida.

"Bainhira ema sira hakarak hamosu espetativa hodi hetan de'it votu, entaun bele kria. Ha'u defende nafatin gazodutu ba Timor. Maibé agora halo hela negosiasaun. No bainhira asina akordu ne'e ohin, sei akontese de'it iha tinan 15 oinmai. La'ós fulan 15", nia afirma.

Kampaña eleitoral halo to'o loron 09 Maiu. Iha votu, hodi hili deputadu na'in 65 ba lejislatura dalima, partisipa partidu ho koligasaun ualu, númeru ne'ebé ki'ik tebes maibé iha númeru eleitoral ne'ebé aas tebes.

SAPO TL ho Lusa

Sem comentários: