segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Opozisaun Aprezenta Destituisaun Hatun P-PN, Lú Olo: Tenke Tuir Base Juridika

DILI –  Relasiona ho karta destituisaun neebe maka husi Deputadu Bloku Oposizaun Aprezenta foin lalais ba iha meja Parlamentu Nasional hasoru Prezidente Parlamentu Aniceto Guterres  hodi hatun nia husi kargu Prezidente Parlamentu Nasional, razaun tamba lakumpri rezimentu Parlamentu Nasional.

Ho ida neee Prezidente Republika Francisco Guteres Lú Olo ho aprezentasaun mosaun karta destitusaun neebe maka halo husi deputadu opozisaun hasoru Prezidente Parlamentu Nasional, nia parte respeita ba desizaun Oposizaun nia aktus, tamba nee knar deputadu maibe tenke tuir juridika.

Tuir Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo katak agora iha Parlamentu Nasional nia parte rona deputadu sira dehan atu hatama tiha ona karta destitusaun ba tan Prezidente Parlamentu Nasional.

“Ohin dadersaun maka hau rona rona deputadu sira dehan atu hatama tiha ona karta destitusaun ba tan Prezidente Parlamentu Nasional, hau dehan ita hatun malu hasae malu  hanesan nee hela deit maibe nian rohan nee tenke halai mai iha Aitarak Laran,” dehan Lú Olo.

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatutan dala ruma reklama husi parte ida formalmente halo ida nee, maibe se subtansias ida nee haksoit sai husi nia formalidade neebe hakarak, latuir ona saida maka atu halo no reklama. 

Natalino Costa | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: