segunda-feira, 19 de março de 2018

AMP Rejistu Ona Iha TR


DILI - Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) kompostu husi koligasaun PLP, KHUNTU, CNRT rejista ona iha tribunal rekursu, ho kandidatu 90.

Ohin ofisialmente AMP mai hatama lista kandidatura ba membru Parlamentu Nasional nee sinal ofisial nian, hatudu katak AMP prontu ona, atu kompete iha elisaun antisipada neebe sei mai, ami rejistu legalmente, ami kumpri ona rekejitus neebe iha, AMP prontu kompete,” dehan Kordenador Media AMP Mericio Akara ba Jornalista sira iha Tribunal De Rekursu, Segunda, (19/03/2018).

Hatan konaba kriteira atu hili kandidatu Mericio hatan, kriteira internal iha, kandidatu neebe mai nee, tuir AMP nia kriteira hotu hotu mai husi partidu tolu nee, balu estrutua altu, balu reprezenta feto.

Nunee mos, partidu MDN kompostu husi koligasaun, UNDERTIM, MLPM, APMT, PLPa iha loron Sabadu 17/03 oras tuku 11:00 rejista mos iha tribunal ho lista kandidatu 65.

Partidu PR mos iha loron Domingo 18/03 oras tuku 15:00 rejista iha tribunal rekursu ho kandidatu 65. No partidu neebe rejistu, prense hotu kuota numeru 3 ba feto. No partidu PEP mos rejista ona, iha tribunal rekursu. 

Terezinha De Deus | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: