terça-feira, 13 de março de 2018

TL Labele Reziste Pipe Line Mai

DILI – Estadu no governu Timor Leste tenke esforsu aan atu dada pipe line mai, tanba nee labele reziste mezmu hasoru dezafiu oin-oin.

Lia hirak nee hatoo husi Xefe Bankada PD Maria Teresa da Silva katak, kona ba pipe line neebe atu dada mai TL, ida nee nasaun foin ukun aan maibe, soberania maritima no terestre tenke luta makas.

Timor Leste labele reziste, atu dezafiu saida deit, rekursu saida deit presiza Governu no Estadu TL, nomos povu tomak esforsu dada pipe line mai,” katak Teresa ba jornalista iha PN, Tersa, (13/03/2018).

Nunee mos Deputadu husi Bankada PLP, Mericio Akara hatete, pozisaun TL nian klaru manan ona FM, tanba nee tenke esforsu makas dada pipe line mai, atu nunee atinji pozisaun no objetivu hodi bele kontrola rikusoin. 

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Kuarta, (14/03/2018).

Guilhermina Franco Suara Timor Lorosae

Sem comentários: