quinta-feira, 12 de abril de 2018

Formasaun Deviza Troka Jerasaun Tuan


DILI - Xefi estadu Maior Jeneral da F-FDTL, Maijor Jeneral Lere Anan Timur hateten, tenke prepara ona jerasaun foun sira, atu nunee bele troka jerasaun tuan sira nee, tanba nee maka Ministru Defeza no Siguransa aprejenta ona proposta ema nain hat mai iha Prezidente da Republika, no sei lori ba iha Konsellu Ministru atu haree ninia prosesu.

“Hau nia preokupasaun iha forsa armadas maka atu prepara jerasaun foun hodi troka jerasaun tuan sira, no primeira faze ema nain tolu, no nain tolu nee semak atu sae ba Xefi estadu Maior, semak ba Vice no semak ba Xefi Estadu Maior Jeneral, tanba ami nia idade aumenta ba bebeik ona, tan nee presiza jerasaun tuan sira atu troka,” informa Lere Anan Timur ba Jornalista, bainhira remata enkontru ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidensial Bairo Pite, Dili, Kuarta, (11/04/2018).

Nia hatutan, promosaun deviza nee halo atu oinsa instituisaun F-FDTL bele sai professional diak liu tan iha estadu nia laran, tanba nee tenke hein se los maka atu liu iha promosaun deviza ida nee.

Iha parte seluk Ministru Defeza no Siguransa, Jose Agostinho Siquera Somotxo hateten, promosaun deviza ba kargu  Brigadeiru Jenerais F-FDTL, ema nain hat nia naran maka tama ona iha proposta ba Prezidente da Republika fiar katak, iha tempu badak sei promove ema nain hat ba Brigadeiru, atu nunee bele responde siguransa rai laran.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (12/04/2018)
  
Madalena Horta | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: