terça-feira, 5 de junho de 2018

Prezidente Parlamentu timoroan nian konvoka ba loron 13 Juñu hodi hahú lejislatura dalima


Prezidente hosi Parlamentu Nasional timoroan nian asina ona, iha loron-segunda ne'e, konvokatóriu ba loron 13 Juñu hosi sesaun tomada pose ba deputadu eleitu na'in 65 iha lejislativu loron 12 Maiu, hatete hosi fonte parlamentar ba Lusa.

Markasaun hosi sesaun inaugural ba lejislatura dalima, asina hosi Aniceto Guterres Lopes, hanesan hakat dahuluk iha prosesu ne'ebé hafoin ne'e sei lori ba formasaun no tomada pose hosi Governu konstitusional daualuk, apoia hosi koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ne'ebé maka hetan ona maioria absoluta iha votasaun.

Loron markadu hodi hahú lejislatura akontese liutiha loron 16 hafoin loron ne'ebé maka Tribunal Rekursu sertifika ona rezultadu sira hosi eleisaun antesipadu.

Iha loron-segunda ne'e, Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu-Olo, simu ona, ba dala uluk, lideransa sira hosi forsa polítika haat ne'ebé maka hili ona deputadu sira ba parlamentu, liuliu AMP (deputadu na'in 34), Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) - ne'ebé sei iha deputadu na'in 23, Partidu Demokrátiku (PD) - sei iha deputadu na'in lima no Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD) ne'ebé sei iha estreia ho deputadu na'in tolu.

Deputadu atual sira sei partisipa iha sesaun abertura hosi lejislatura foun, ne'ebé sei fó pose ba deputadu foun sira no hafoin ne'e sei hili prezidente foun Parlamentu Nasional nian.

Rejimentu parlamentar determina katak kandidatura sira ba kargu prezidente Parlamentu Nasional nian tenki hetan mínimu hosi deputadu na'in sanulu no máximu ida hosi deputadu na'in 20 no vensedor tenki iha votu maioria absoluta.

Hafoin ne'e, sei hili elementu sira seluk hosi meza, liuliu visi-prezidente sira, sekretáriu ho visi-sekretáriu sira, ne'ebé nia kandidatura tenki hetan subskrisaun hosi "mínimu deputadu na'in ualu no máximu deputadu na'in 12, tuir lista fexadu, kompletu ho nominativu".

Rejimentu determina mós kriasaun hosi "komisaun ida verifikasaun ba poder sira" hosi deputadu sira.

Lejislatura iha durasaun tinan lima ho sesaun lejislativu haat hosi tinan ida ne'ebé, tuir rejimentu, tuir loloos hahú iha loron 15 Setembru no hotu iha loron 14 Setembru tinan oinmai.

Bainhira sobu parlamentu, hanesan asaun ne'ebé akontese foin lalais, "Parlamentu Nasional eleitu hahú lejislatura foun ne'ebé nia durasaun aumenta hosi tempu ne'ebé presiza hodi kompleta períudu ne'ebé hanesa ho sesaun lejislativu ne'ebé hala'o to'o loron eleisaun nian".

Iha tinan liubá, Tribunal Rekursu valida ona rezultadu hosi eleisaun loron 22 Jullu iha loron 01 Agostu, no sesaun lejislativu dahuluk hosi lejislatura dahaat hahú, formalmente, iha loron 05 Setembru, ka liutiha fulan ida hafoin validasaun hosi rezutaldu sira.

Governu konstitusional dahitu simu pose iha loron 15 Setembru.

SAPO TL ho Lusa

Sem comentários: