sexta-feira, 20 de abril de 2018

FRETILIN sei Muda Sistema Pagamentu Idozu


LAUTEM: Problema boot ne’ebé durante ne’e ferik-katuas sira hasoru bainhira simu osan idozu nian maka barak sei la’o dook maka foin bele simu osan. Ne’e duni, partidu FRETILIN kompriomete atu hadia Sistema ne’e.

Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri hateten, ferik-katuas sira bainhira atu simu osan sira tenke terus tanba lao dook maka foin bele simu osan. Ne’e duni, FRETILIN prepara ona planu politika ida hodi hakbesik osan ne’e ba sira.

Nia hatutan, sferik-katuas sira tenke hatuur iha fatin ne’ebé dignu. Nune’e, pagamentu ne’ebé atu halo ba sira mós tenke tuir dalan loloos.

“Primeiru osan maka tenke ba hakbesik sira, la’os sira maka tenke la’o kilometru ba kilometru hodi simu osan”, dehan nia, iha kampaña FRETILIN nian, iha Lautem, Kuarta (18/4).

Ho dezenvol vimentu ke agora, FRETILIN atu iha ona planu atu hasae pensaun ba ferikkatuas sira nian, maibe planu principal liu ba dezenvolvimentu uluk.

“Ha’u la mai dehan atu aumenta aban-bainrua, ha’u dehan hahu prosesu dezenvolvimentu, maibe la presiza hein kleur”, tenik nia.

Nune’e mós, programa bolsa mae sei kontinua nafatin, maski ema balun halo propaganda katak atu hapara programa ne’e. Importante tanba bolsa mae ne’e fo ba sira ne’ebé laiha kondisaun no presiza ajuda.

Ne’e duni, FRETILIN ajuda uluk hamoos kiak, enkuantu seidauk hasai sira husi kiak no mukit, tenke kontinua ajuda sira ne’e obrigasaun Estadu nian.

Bolsa de mae obrigasaun estadu nian, atu inan sira kiak bele hare didiak sira nia oan, ne’e sei la falta, maibe solusaun ida permanente maka lori dezenvolvimentu ba rai ida ne’e.

Iha fatin hanesan, Joao da Costa hanesan idozu husu ba partidu FRETILIN bainhira manan iha eleisaun tenke muda sistema pagamentu, tanba durante ne’e sira tenke la’o dook para atu bele simu osan idosuz ne’e.

“Uluk Governu anterior implementa ami tenke la’o oras ba oras maka foin bele simu osan ne’e”, tenik nia.

Entretantu, Maria Ana da Silva, hanesan idozus hateten osan ba ferik-katuas ne’e tinan ba tinan la aumenta. Tanba ne’e, husu ba FRETILIN karik kaer governu belle hasae mós osan idozu nian hodi bele ssutenta sira nia vida. 

Cristina Ximenes | Independente

Sem comentários: