domingo, 27 de maio de 2018

SERVISU NA’IN KA TRABALHADOR (LABELE SAI VITIMA BA DESENVOLVIMENTU)


Hakerek Nain Antonio Maher Lopez (Fatuk Mutin)*

Iha mundu tomak, inklui Timor Leste, ema haklaken katak desenvolvimentu fisiku nasaun ida nian hatudu ka marka existensia humanizasaun ema nian, i.e., “halo ema sa’I ema liu tan”. 

Ema hanoin katak desenvovlvimentu ne’e “milagre”, mosu iha tempu no fatin nebe’e ema la he’in katak nia atu mosu sem involvimentu ema nian. Osan, makina bo-bo’ot kareta ki’ik no bo’ot, aviaun semo ba mai, roahi tama sa’i, kontentores hasa’e hatu’un teki-teki deit. La kleur buat foun ida mosu mai!. 

Uma foun hari’i, estrada foun loke tan, no buat seluk tan mosu naba-naban mai! Balun fo razaun, desnvovimentu mosu tanba ema balu lori investimentu (osan ka instrumento de produsaun) tama mai iha nia ra’in no balun hateten: “ukun na’in rai ne’e nian mak lori rekursus financeirus nebe’e nia hetan hosi rekursus naturais (riku soin rai ne’e nian) hodi halo desenvolvimentu ba rai ne’e! 

Housi hanoin hirak ne’e, ema balun ka instituisoens politikas ka governo nian balun hateten: “Adeus violência, Benvindo Desenvolvimento”! Afirmasaun ne’e lo’os, tuir ema nia hanoin mos! Maibe, afirmasaun ne’e la lo’os, tuir ema nia hahalok lolo’os!

*Tempo Timor | opiniaun

Sem comentários: