sexta-feira, 23 de março de 2018

Assanami: Labele Halo Traisaun Ba Povu Nia Votus


LAUTEM - Prezidente PD atual Ministru Estadu no Ministru Rekursu Minerais hateten partidu nudar matadalan ba sosiedade tomak tamba nee tenki hatudu responsabilidade politika ho konsiensai labele uza povu nia votus hodi halo triasaun.

“Lider partidu sira, hanesan lider sai matdalan nebe diak ba povu, dada povu atu vota ho konsiensai, hatudu responsabilidade nudar politika, labele ba obriga povu atu vota, amesa povu, bobar lia ba povu, no ajuda povu sira nebe hamlaha hodi fo fos karun ida, to ukun halo traisaun ba povu ida nee labele akontese,” dehan Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino iha Ginajiu Lautem, Tersa (21/03/2018).

Lider PD nia esperansa ba governu foun mai, tenki iha formasaun governu ida nebe maka mai ho prinsipiu ho hatutan no konsistente, firma asegura investor, governu tenki lao, hadia dalan ba dezenvolvimentu ho komprimisiu ida nebe kompremitidu.

Tamba nee Eleisaun antisipada mai nee tenki lori programa nebe esplika duni ba povu, hari kultura diak, dever diak iha demokrasia nia laran, kultura nebe hahu kedas husi partidu politiku sirra nebe iha nudar multipartidariu hodi sai hanesan ejistensai povu nian.

Iha fatin hanesan, Komunidade Fuiloru, Rafael Monteiro husu ba parpol atu bersaing ou kompete tur dalan justu, povu mos terus durante 24 anus nia laran, tinan 15 nia laran hein mudansa,, hein katak partidu nebe manan bele muda povu nia moris ba diak. 

Maria Lay | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: