sexta-feira, 8 de junho de 2018

Alkatiri Husu Funsionariu GPM Servisu Ho Profesionalismu


OECUSSE – Primeiru Ministru Mari Alkatiri husu ba funsionariu neebe maka servisu iha Gabinete Primeiru Ministru nian, atu halao servisu ho profesionalismu nafatin.

Sira servisu ho hau servisu ho lealdadi, tanba nee se deit maka mai, imi servisu ho professional, I hau sei tau matan nafatin,” dehan Primeiru Ministru Mari Alkatiri iha jantar konfraternizasaun entre funsionariu ZEESM ho membru VII governu konstitusinal iha Oecusse, Tersa, (05/06/2018).

Xefi governu nee hateten, kria kondisaun atu servisu labuka hatene kolen, lakoi hatene kor ida neebe kor mean, ka kor verde ka kor ajul, servisu hanesan professional sira maka nee oituan deit, reprezenta sira seluk.

Iha fatin hanesan Vice Ministru Edukasaun, Jose Neves Samalarua hateten, durante fulan sia nia laran hamutuk ho esforsu lubuk ida, atu mantein governu funsiona normal, mesmu tempu badak, maibe bele fo kontribuisaun tuir kapasidade hodi servi ba povu. 

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta, (08/06/2018)

Carme Ximenes/Maria Lay | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: