segunda-feira, 4 de junho de 2018

Opozisaun Sei Ajuda Servisu VIII Governu


DILI - Partidu Fretilin mantein nia pozisaun atu sai opozisaun neebe forte iha uma fukun Parlamentu Nasional, maibe opzisaun bele ajuda mos governu hodi halo servisu diak liu tan.

Tuir Sekretariu Jeral Partidu Fretilin, Mari Alkatiri hateten, partidu Fretilin deklara ona katak atu sai opozisaun neebe forte iha parlamentu nasional, no opozisaun laos atu ba hatun governu maibe opozisaun bele ajuda governu hodi halo servisu diak liu tan.

“Ami sei sai opozisaun iha palrlamentu nasional, no opozisaun nee mos sei ajuda governu hodi lao diak liu tan, nee maka opozisaun ho sentidu de estadu, laos dehan Fretilin sai opozisaun no halai arburi ba mai fali nee lao los,”kestaun nee fo sai husi Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri ba Jornalista Segunda (04/06/2018) hafoin remata enkontru ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidensial Bairo Pite, Dili.

Alkatiri informa liu tan katak, sira deklara ona ba Prezidente da Republika katak, Fretilin  prontu atu sai opozisaun, maibe opozisaun nee bele ajuda governu  hodi halo servisu diak liu tan, tanba nee Ftelin mos koalia ona ho nia militante sira. 

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa, (05/06/2018)

Madalena Horta/Natalino Costa | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: