sexta-feira, 1 de julho de 2016

FRETILIN PREPARA BA KONGRESU NASIONAL


Partidu FRETILIN prepara dau-daun sub komisaun ida hodi halo preparasaun ba kongresu nasional (Kongnas) ne’ebe atu halo iha tempu badak nia laran.

Oras ne’e, sub komisaun refere serbiosu maka’as hela hodi halo konferensia iha minusipiu 13 ne’ebe atu termina dau-daun ona antes hakat ba kongresu nasional.

Adjunto Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Jose Reis,  ba JNDiario iha Sede Comite Central FRETILIN (CCF), Comoro, Dili, Kinta (30/6/2016), informa katak, konferensia munisipiu 13 ne’e  hili delegadus ba kongresu nasional ba dala-hat nian. Nune’e, sub komisaun ne’e mos halo ona revizaun oituan ba estatutu politika ho mos dokumentus seluk para atu lori ba kongresu.

“Husi parte logistika nian mos halo hela preparasaun ba pleneamentu ba komsumu, transporte no material sira seluk hanesan kamizola,” informa Jose Reis.

Nia esplika tan katak iha kongresu ne’e atu hili orgaun nasionais nebe atu hili orgaun rua importante iha kongresu, orgaun ida maka orgaun nasional juridisaun nebe kompostu husi ema nain 7 i orgaun ida tan maka Comite Central nebe sei kompoin husi  membru efetivu 65.

“Presidente no Sekertariu Jeral ami antisipa ona ho elisaun direita la liu husi kongresu hafoin Comite Central foti desisaun orgaun Presidente no Sekertariu Jeral ne’e la liu husi kongresu maibe liu husi elisaun direita, signifika antes kongresu iha ona Presidente no Sekertariu Jeral eleitu,” informa Jose Reis.

Nia hatutan kona ba elisaun direita parte komisaun nasional espesial ba elisaun direita tuir reniaun sei koloka estasaun votu nian iha Aldeia para fasilita ema labele lao dok atu halo votasaun.

Nia dehan tan to’o ohin foin maka ema nain ida maka mai foti dokumentus iha komisaun elisaun direita mais ate agora seidauk iha kandidatu seluk maka mai foti. Nes

Jornal Nacional

Sem comentários: