quinta-feira, 10 de maio de 2018

FRETILIN Manan, Alkatiri Sai PM


OECUSSE- Bainhira partidu Fretilin manan iha eleisaun antisipada, Sekertariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri, maka sai Primeiru Ministru iha oitavu Governu.

Prezidente Ofilin Jose Manuel Fernandes husu hotu iha Timor laran tomak inklui Oecusse atu iha loron 12 de Maiu mai vota ba partidu Fretilin, atu nunee Fretilin manan Dotour Mari Alkatiri bele sai Primeiru Ministru, tanba laiha ema ida maka atu sai Primeiru Ministru diak liu Alkatiri.

Laiha ema ida iha rai ida nee purenkuantu atu sai Primeiru Ministru, diak liu hanesan Dotour Mari Alkatiri, tanba nee hau husu atu ita hotu iha loron 12 Maiu mai vota ba Fretilin, nunee lori ita nia Sekjer Fretilin Mari Alkatiri, ba sai Primeiru Ministru iha Oitavu Governu mai,” dehan Prezodente Ofilin Nakfilak, bainhira partidu Fretilin, ba halo kampania iha Oecusse, Domingu, (06/05/2018).

Nia dehan, Dotour Mari Alkatiri Jestor ida neebe maka matenek, no administrador ida neebe maka diak, neebe labele kompara ho sira hotu iha rai ida nee.

Iha fatin hanesan Komisaun Politika Nasional, Arsenio Bano hateten, Dotour Mari Alkatiri Sosa aviaun ema riku sira maka sae, ema riku sae sosa tiket, osan tama fila fali ba Rejiaun atu hadia Estrada, eskola, tanba Sekjer Fretilin Mari Alkatiri hatene halo bisnis. 

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta (09/05/2018)

Carme Ximenes/Abilio Nini | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: