quarta-feira, 21 de março de 2018

Lere: Militar Labele Halis Partidu


DILI - Forsa armadas sira tenke hatudu komportamentu hanesan military, no neutralidade hodi labele halis ba partidu.

Hau fo ona mensajen klaru ba hau nia komadante sira katak, semak hakarak halo politika diak liu sai husi forsa ba halo politik, no semak hakarak hili profesaun ida nee hanesan ninia kareira komporta hanesan militar neutralidade, la haliis ba partidu ida. Hau bele simpatia ba partidu ida maibe, too votasaun maka bele hili, tanba hau nia segredu ba vota, maibe militar neebe tama partidu maka hau sei uza kompetensia atu duni sai ema nee husi nia profisaun,” informa Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Maijor Jeneral Lere Anan Timur ba jornalista bain hira hasoru malu ho Prezidente da Republika PR, Francisco Guterres Lu Olo, iha palasiu Prezidensial Bairru Pite, Dili, Kuarta, (21/03/2018).

Iha biban nee Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo mos husu nafatin ba Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL, atu nafatin tau matan ba forsa hodi labele halis ba partidu, tanba besik ona kampana. 

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Kinta, (22/03/2018)

Madalena Horta/Natalino Costa | Suara Timor Lorosae

Sem comentários: