terça-feira, 2 de abril de 2019

Hakarak hakotu inserteza politika, troka membru governu pendente


Atu hakotu inserteza polítika ne’ebé la’o to’o ohin loron tenke truka membru governu ne’ebé pendente.

“Alternativu di’ak liu mak troka de’it. Ema Timor oan mós barak, iha partidu koligasaun sira ne’e iha rekursu mós barak. Di’ak liu troka para hakotu tiha iserteza polítika ne’e," dehan Diretór Ezekutivu Asosiasaun HAK, Manuel Monteiro, iha knaar fatin, Farol, Segunda (1/4).

Diretor ne’e dehan, bainhira sira mak toos hanesan ne’e, sira mak la susesu, povu hirus tan sira, eleisaun tuir mai sira bele la hetan tan konfiansa. Ne’ebé di’ak liu troka ema na’in sia ne’e.

Primeiru Ministru mós tenke halo koordenasaun, diskusaun ho Prezidente Repúblika hodi rona malu.

“Sira tenke ko’alia ba malu oinsa mak hakotu situasaun polítika ne’e”, tenik Manuel.

Iha fatin hanesan, Diretór Ezekutivu Asia Justice and Rights (AJAR), José Luis Oliveira dehan, dalan di’ak maka troka membru governu pendente sira ne’e, tanba haree ba esperiénsia sira liubá ne’e la’o ho di’ak maske troka ho ema seluk.

Tenke nomeia foun, truka foun para hakmaan membru governu sira ne’ebé mak tutela ba ministériu barbarak ne’e.

Solusaun seluk maka halo mudansa ba estrutura governu, estrutura ne’e labele luan demais, halo kloot de’it, lalika iha ministru, vise-ministru, sekretáriu estadu, lalika halo boot.

Sem comentários: